Dział prawny Regulamin świadczenia usług edukacyjnych Warunki współpracy i realizacji kursów oraz szkoleń. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach.

Regulamin świadczenia usług edukacyjnych

Spis treści

 1. Zakres świadczonych usług
 2. Organizacja zajęć
 3. Zawieranie umowy
 4. Warunki uczestnictwa w zajęciach
 5. Dostęp i korzystanie z konta użytkownika
 6. Analiza potrzeb oraz test diagnostyczny
 7. Materiały dydaktyczne
 8. Zasady korzystania z biblioteki
 9. Lektorzy/Nauczyciele
 10. Realizacja procesu nauczania
 11. Ewaluacja postępów słuchaczy i skala oceniania
 12. Harmonogram zajęć
 13. Przerwy w prowadzeniu zajęć
 14. Przekładanie zajęć
 15. Odwoływanie zajęć przez Kursantów lub Zamawiającego
 16. Odwoływanie zajęć przez prowadzącego zajęcia
 17. Odrabianie zajęć
 18. Spóźnienia
 19. Frekwencja oraz statusy zajęć
 20. Rozliczenia finansowe i płatności
 21. Rezygnacja z zajęć / Rozwiązywanie umowy
 22. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
 23. Raporty z nauczania / Sprawozdania
 24. Zaświadczenia o uczestnictwie w kursie lub szkoleniu / Certyfikaty
 25. Zmiany Regulaminu
 26. Wymagania sprzętowe i systemowe do realizacji zajęć online
 27. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne
 28. Reklamacje
 29. Kontakt
 30. Dane osobowe
 31. Postanowienia końcowe

Wstęp

Niniejszy regulamin świadczenia usług edukacyjnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje od 2 stycznia 2023 r. i określa sposób i warunki działania prywatnej szkoły językowej LangHub (zwanej dalej Organizatorem) oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem przystąpienia do realizacji zajęć.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definicja Objaśnienie
CEFRThe Common European Framework of Reference for Languages (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) określający poziom znajomości danego języka w skali od A1 do C2 (więcej informacji o poziomach CEFR znajduje się na stronie: https://langhub.eu/levels/)
Cennikcennik świadczonych usług przez Organizatora będący integralną częścią umowy z Zamawiającym
GLHGuided Learning Hours — czas spędzony na zajęciach z nauczycielem wyrażony w godzinach
Harmonogram zajęćplan zajęć odbywających się regularnie przygotowany indywidualnie dla każdego kursanta lub grupy
Klientosoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednostka administracji państwowej lub samorządowej, z którą Organizator zawarł umowę o świadczenie usług edukacyjnych
Koordynatorosoba wskazana przez Zamawiającego jako osoba kontaktowa w sprawach organizacyjnych i/lub finansowych (patrz również: Opiekun)
Kursantosoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego (osobę prawną, rodzica lub opiekuna prawnego), biorąca udział w kursie lub szkoleniu językowym
Lekcje onlinepatrz: Zajęcia online
Lektorpatrz: Nauczyciel
Metodykosoba odpowiedzialna za prawidłową realizacje programu nauczania na zajęciach
Nauczycielosoba prowadząca zajęcia
Opiekunrodzic, opiekun prawny lub koordynator (patrz również: Rodzic, Koordynator)
Opiekun metodycznypatrz: Metodyk
Organizatorszkoła językowa LangHub Grzegorz Płomiński z siedzibą pod adresem ul. Stefana Okrzei 23, lok. 49, 03-715 Warszawa, o numerze NIP 7722337379 i REGON 147011998
Plan zajęćpatrz: Harmonogram zajęć
Program nauczaniaprogram nauczania oparty na metodach i materiałach dydaktycznych wykorzystywanych na danym kursie
Rachunek bankowyrachunek bankowy Organizatora służący do rozliczeń — IBAN: PL 85 2530 0008 2090 1039 5420 0001 (Nest Bank)
Raport z postępów w naucedokument zawierający informacje o postępie w nauczaniu i frekwencji uczestników
Regulamin prowadzenia zajęćdokument określający warunki współpracy pomiędzy Lektorem/Nauczycielem a Organizatorem, a w szczególności określa zasady przeprowadzenia kursów i szkoleń przez Lektora/Nauczyciela na rzecz Kursantów i Klientów wskazanych przez Organizatora
Regulamin świadczenia usług edukacyjnychniniejszy dokument określający warunki świadczenia usług przez Organizatora na rzecz swoich kontrahentów (Klientów i Kursantów)
Rodzicosoba dorosła sprawująca prawną opiekę nad osobą niepełnoletnią biorącą udział w zajęciach (patrz również: Opiekun)
Słuchaczpatrz: Kursant
Sprawozdanie z postępów w naucepatrz: Raport z postępów w nauce
Stronajedna ze stron umowy (Wykonawca lub Zamawiający)
Strona internetowaoficjalna strona internetowa Organizatora: https://langhub.eu/
Szkolenia firmoweusługi edukacyjne świadczone dla pracowników danej firmy lub organizacji
Test diagnostycznypatrz: Test poziomujący
Test poziomującytest, którego wynik określa przybliżony poziom znajomości danego języka wyrażonym w skali CEFR (A1–C2)
Uczeńpatrz: Kursant
Uczestnikpatrz: Kursant
Umowadokument określający warunki współpracy między Wykonawcą (Organizatorem) a Zamawiającym (Kursantem, Rodzicem/Opiekunem prawnym lub Firmą)
Wykonawcapatrz: Organizator
Zajęcia firmowepatrz: Szkolenia firmowe
Zajęcia onlinelekcje odbywające się na żywo z Lektorem/Nauczycielem za pomocą komunikatorów internetowych
Zajęcia prywatneusługi edukacyjne świadczone dla klientów indywidualnych
Zamawiającypatrz: Klient
 1. Zakres świadczonych usług

  1. Organizator zajmuje się prowadzeniem indywidualnych oraz grupowych kursów i szkoleń językowych dla osób prywatnych oraz firm.
  2. Zajęcia organizowane są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym pracowników firm, dla których Organizator świadczy usługi edukacyjne.
  3. Organizator prowadzi standardowy oraz wyspecjalizowany typ nauczania. Zajęcia są dostosowane do szczególnych potrzeb edukacyjnych Klienta i/lub Kursantów.
  4. W ofercie znajdują się:
   1. kursy ogólne (dla wszystkich grup wiekowych);
   2. kursy biznesowe (dla osób dorosłych);
   3. kursy zawodowe/specjalistyczne (dla osób w wieku od 16 lat i dorosłych);
   4. kursy akademickie (dla osób w wieku od 16 lat i dorosłych);
   5. kursy egzaminacyjne, przygotowujące do egzaminów szkolnych i językowych (dla wszystkich grup wiekowych);
   6. kursy skupione na poszczególne elementy językowe (gramatyka, słownictwo, wymowa, ortografia);
   7. kursy skupione na poszczególne umiejętności językowe (słuchanie — rozumienie tekstów słuchanych, mówienie — porozumiewanie się w mowie oraz samodzielne wypowiadanie się, czytanie — rozumienie tekstów czytanych, pisanie — tworzenie własnych tekstów);
   8. zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL — Content and Language Integrated Learning);
   9. korepetycje (pomoc w nauczaniu szkolnym).
  5. Zajęcia odbywają się przez internet (online), za pomocą wskazanego komunikatora internetowego, lub stacjonarnie — w siedzibie Organizatora, w firmie Zamawiającego, lub w innych miejscu ustalonym z Zamawiającym lub Kursantem.
  Spis treści
 2. Organizacja zajęć

  1. Organizator jest odpowiedzialny za realizację zajęć, rekrutację Uczniów/Kursantów oraz personelu, przygotowanie planu zajęć i programów nauczania oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem kursów i szkoleń pod względem metodycznym oraz organizacyjnym.
  2. W zależności od liczby Uczestników, organizowane są następujące zajęcia:
   1. indywidualne — jeden uczestnik;
   2. w parach — dwóch uczestników;
   3. w grupach:
    • mała grupa — od trzech do czterech uczestników;
    • średnia grupa — od pięciu do ośmiu uczestników;
    • duża grupa — powyżej ośmiu uczestników.
  3. Podział Uczestników na grupy odbywa się z uwzględnieniem stopnia znajomości danego języka.
  4. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy oraz przerw międzyświątecznych (patrz: Przerwy w prowadzeniu zajęć).
  5. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku, oraz w wyjątkowych przypadkach mogą również odbywać się w weekendy.
  6. W zależności od realizowanego kursu/szkolenia lub indywidualnych preferencji Kursanta/Kursantów, lekcja może trwać:
   1. 30 minut;
   2. 45 minut;
   3. 60 minut;
   4. 90 minut;
   5. 120 minut.
  Spis treści
 3. Zawieranie umowy

  1. Umowa świadczenia usług edukacyjnych zawierana jest z klientami indywidualnymi (osoby fizyczne, tj. osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie) oraz firmami (osoby prawne) reprezentowanymi przez właściciela lub inną wyznaczoną osobę.
  2. Umowa zawierana jest w sposób tradycyjny — Strony podpisują umowę, elektroniczny — Strony podpisują umowę elektronicznie, lub ustnie.
  3. W pierwszej kolejności zainteresowani zawarciem umowy wypełniają odpowiedni formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://langhub.eu/registration. Na stronie internetowej dostępne są następujące formularze:
   1. formularz dla osób prywatnych (zajęcia dla osób dorosłych);
   2. formularz dla rodziców/opiekunów rejestrujących swoje dziecko/dzieci (zajęcia dla dzieci i młodzieży);
   3. formularz dla firm zainteresowanych szkoleniami firmowymi dla swoich pracowników (wypełnia kierownik HR lub przedstawiciel firmy);
   4. formularz dla uczestników szkoleń firmowych (zajęcia dla pracowników firmy, dla której Organizator świadczy usługi edukacyjne).
  4. W formularzu zgłoszeniowym wymagane jest zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług edukacyjnych, oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
  5. W formularzu zgłoszeniowym można również dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych oraz newslettera.
  6. W następującej kolejności sporządzany jest wzór umowy oraz wysyłany w formie elektronicznej do Zamawiającego (do formularzy: a, b, c w punkcie 3.) na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym lub za pomocą serwisu do elektronicznego podpisywania dokumentów wraz z następującymi załącznikami:
   1. regulamin świadczenia usług edukacyjnych, jako załącznik do umowy stanowiący jej integralną część;
   2. cennik świadczenia usług edukacyjnych, jako załącznik do umowy stanowiący jej integralną część;
   3. klauzula informacyjna (RODO oraz informacje o prawach konsumenta).
  7. Wypełnienie i wysłanie formularza nie zobowiązuje do podpisania umowy.
  8. W celu sfinalizowania zawarcia umowy Strony ją podpisują w sposób tradycyjny, elektroniczny lub Zamawiający akceptuje warunki umowy w informacji zwrotnej wysłanej pocztą elektroniczną.
  9. W przypadku zawierania umowy ustnej, ostatecznym potwierdzeniem akceptacji regulaminu oraz zapisania się na zajęcia jest dokonanie płatności za pierwszą fakturę.
  Spis treści
 4. Warunki uczestnictwa w zajęciach

  1. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
  2. W przypadku szkoleń firmowych osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w pierwszej kolejności wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://langhub.eu/registration, w którym podają niezbędne dane do świadczenia usług edukacyjnych. W formularzu zgłoszeniowym wymagane jest:
   1. zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług edukacyjnych;
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
  Spis treści
 5. Dostęp i korzystanie z konta użytkownika

  1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego Kursant/Zamawiający otrzymuje drogą mailową login oraz hasło do zalogowania się do swojego konta na stronie internetowej Organizatora — https://langhub.eu/account lub w aplikacji mobilnej.
  2. Na koncie Kursanta znajduje się:
   1. harmonogram zajęć;
   2. link do zajęć online (w przypadku lekcji odbywających się przez internet);
   3. dane kontaktowe do prowadzącego zajęcia, metodyka oraz Organizatora;
   4. informacje o realizowanym kursie lub szkoleniu;
   5. dostęp do materiałów dydaktycznych oraz elektronicznego zeszytu;
   6. otrzymane oceny (wyniki testów oraz ocena pracy własnej);
   7. frekwencja na zajęciach;
   8. dostęp do pomocy dydaktycznych i biblioteki;
   9. regulamin zajęć;
   10. ankiety, testy oraz quizy.
  3. Dodatkowo dostęp do swojego konta uzyskuje:
   1. rodzic lub opiekun w przypadku zajęć z dziećmi;
   2. koordynator zajęć w przypadku zajęć firmowych.
  4. Dorośli Kursanci zajęć prywatnych, rodzice lub opiekunowi prawni i koordynatorzy w firmach otrzymują również na swoim koncie dostęp do danych dotyczących umowy oraz rozliczeń (w tym faktur).
  5. Użytkownicy mogą zmienić swoje hasło po zalogowaniu się do swojego konta.
  Spis treści
 6. Analiza potrzeb oraz test diagnostyczny

  1. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzana jest analiza potrzeb Uczestnika/Uczestników w celu określenia rodzaju kursu lub szkolenia.
  2. Dla nowych Uczestników przed rozpoczęciem nauki przeprowadzany jest test diagnostyczny (test poziomujący) w celu określenia poziomu biegłości językowej wyrażonym w skali CEFR. Poziomy biegłości językowej przedstawione są w tabeli poniżej. Test składa się z dwóch części — pisemnej oraz ustnej. Część pisemną można rozwiązać online na stronie internetowej Organizatora. Część ustna przeprowadzana jest przez osobę wyznaczoną przez Organizatora i może odbyć się bezpośrednio (face-to-face), online lub telefonicznie.
   Tabela poziomów CEFR
   CEFRPoziomCEFRCEFR LevelCEFRLevel ⓘPoziom
   C Biegłości
   Proficient User
   (advanced)
   C2 Mastery
   Zaawansowany / Profesjonalny
   C2.2 Proficiency Plus zaawansowany wyższy plus
   C2.1 Proficiency zaawansowany wyższy
   C1 Effective Proficiency
   Efektywnej biegłości użytkowej
   C1.2 Advanced Plus zaawansowany plus
   C1.1 Advanced zaawansowany
   B Samodzielności
   Independent User
   (intermediate)
   B2 Vantage
   Średni ogólny
   B2.2 Pre-advanced średnio zaawansowany wyższy plus
   B2.1 Upper-intermediate średnio zaawansowany wyższy
   B1 Threshold
   Progowy
   B1.2 Intermediate Plus średnio zaawansowany plus
   B1.1 Intermediate ⓘ średnio zaawansowany
   A Podstawowy
   Basic User
   (basic)
   A2 Waystage
   Wstępny
   A2.2 Pre-intermediate Plus ⓘ podstawowy wyższy plus
   A2.1 Pre-intermediate / Elementary podstawowy wyższy
   A1 Breakthrough
   Początkujący / Elementarny
   A1.2 Elementary / False beginnerspoczątkujący
   A1.1 Absolute beginners / Starters początkujący („od zera”)
   A1.0 Absolute beginners / Starters początkujący (dla dzieci)
  3. W przypadku grup, na podstawie wyników testów poziomujących Kursanci są odpowiednio dopasowani do grup.
  Spis treści
 7. Materiały dydaktyczne

  1. Po określeniu rodzaju kursu lub szkolenia wybierane są bazowe materiały dydaktyczne (zestaw kursowy) — podręcznik, zeszyt ćwiczeń i/lub repetytorium.
  2. Zestawy kursowe zakupywane są za pośrednictwem Organizatora.
  3. Kursant ponosi koszt zakupu zestawu kursowego, chyba że Umowa stanowi inaczej. W niektórych przypadkach Kursanci mogą otrzymać zestaw kursowy gratis.
  4. Podręczniki, zeszyty ćwiczeń i repetytoria dostępne są w dwóch wersjach — standardowej (papierowej); oraz elektronicznej jako e-booki, dostępne na dedykowanej stronie internetowej wydawnictwa w formie interaktywnej lub do pobrania na komputer lub urządzenie mobilne (tablet/smartfon).
  5. W przypadku wprowadzenia na zajęciach całego zestawu kursowego lub jego części w postaci elektronicznej, kursanci otrzymują odpłatnie kod aktywacyjny do pobrania całego bądź części zestawu kursowego.
  6. Dodatkowe bezpłatne materiały dydaktyczne do zestawu kursowego są udostępniane na stronie internetowej Organizatora po zalogowaniu do swojego konta.
  7. Inne materiały szkoleniowe są bezpłatne i zapewnione przez Lektora na zajęciach.
  8. Wszelkie materiały mogą być wykorzystywane na własne potrzeby przez osoby, których umowa dotyczy.
  Spis treści
 8. Zasady korzystania z biblioteki

  1. Kursanci otrzymują bezpłatny dostęp do materiałów online, które znajdują się na stronie internetowej Organizatora.
  2. Kursanci mogą wypożyczyć materiały z biblioteki, której katalog można przeglądać na stronie internetowej po zalogowaniu do konta Kursanta.
  3. Każdy Kursant może wypożyczyć maksymalnie dwie książki z biblioteki.
  4. Książka jest wypożyczana maksymalnie na okres 4 tygodni.
  5. Wypożyczenie książek jest bezpłatne.
  6. Kursanci korzystający z biblioteki zobowiązują się do wypożyczania książek na własny użytek prywatny i nie udostępniania ich osobom trzecim.
  7. Wypożyczający zobowiązani są do terminowego zwrotu książki poprzez osobę prowadzącą kurs, bezpośrednio do siedziby Organizatora lub wysyłkowo.
  8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych książek, czasopism lub innych zbiorów Kursant (czytelnik) zobowiązany jest do wpłacenia kwoty odpowiadającej rynkowej cenie za każdą zniszczoną lub zgubioną pozycję.
  Spis treści
 9. Lektorzy/Nauczyciele (Prowadzący zajęcia)

  1. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego lektora/nauczyciela.
  2. Lektorzy/Nauczyciele rzetelnie przygotowują się do zajęć oraz odpowiadają za ich realizację i systematyczną kontrolę postępów w nauce Kursantów.
  3. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnicy otrzymują dane kontaktowe do nauczyciela/lektora, z którym będą mieć zajęcia (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail).
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektora/nauczyciela prowadzącego zajęcia z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od Organizatora po wcześniejszym poinformowaniu Kursanta/Kursantów.
  5. Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów/nauczycieli podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.
  6. Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz praca lektorów/nauczycieli podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu.
  Spis treści
 10. Realizacja procesu nauczania

  1. Kursy oraz szkolenia realizowane są według przygotowanych przez Organizatora programów nauczania opartych na poziomach biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
  2. Czas realizacji danego poziomu w skali CEFR uzależniony jest od długości lekcji, intensywności zajęć oraz własnej pracy Ucznia.
  3. Przybliżoną długość (GLH) realizacji jednego poziomu w skali CEFR prezentuje poniższa tabela. W zależności od własnych potrzeb Uczeń może potrzebować więcej lub mniej czasu na osiągnięcie danego poziomu.
   Przybliżona długość realizacji danego poziomu CEFR
   CEFRPoziomPrzybliżona liczba godzin od podstawDługość i przybliżona liczba lekcji wg poziomu
   45 minut60 minut90 minut120 minut
   C2Mastery1000–1200270–540200–400140–270100–200
   C1Effective Operational Proficiency700–800140–270100–20070–14050–100
   B2Vantage500–600140–270100–20070–14050–100
   B1Threshold350–400200–270150–200100–14075–100
   A2Waystage180–200240–270180–200120–13560–100
   A1Breakthrough90–100120–13590–10060–7045–50
  4. Na zajęciach wykorzystywane są również inne materiały — nagrania, podcasty, aplikacje multimedialne, filmy, gry językowe oraz prezentacje.
  5. Kursanci mają również dostęp do aplikacji mobilnych wspomagających proces nauczania, które mogą wykorzystywać w pracy własnej.
  6. Kursanci mogą również korzystać z darmowych ćwiczeń dostępnych online na stronie Organizatora.
  Spis treści
 11. Ewaluacja postępów słuchaczy i skala oceniania

  1. Lektor dokonuje systematycznej kontroli postępów Kursantów.
  2. Do najcześciej stosowanych form sprawdzania wiedzy Kursantów zalicza się:
   1. testy po zakończeniu każdego rozdziału w podręczniku;
   2. testy odbywające się co kilka rozdziałów w podręczniku;
   3. test po realizacji 50 procent materiału danego kursu;
   4. test na koniec realizacji danego kursu.
  3. Na zajęciach lektor/nauczyciel może również przeprowadzać inne krótsze sprawdziany lub kartkówki w formie pisemnej bądź ustnej.
  4. Prowadzący zajęcia w trakcie kursu ocenia również pracę własną każdego uczestnika (odrabianie prac domowych, przygotowanie do zajęć itp.).
  5. Poniższa tabela przedstawia skalę oceniania:
   Skala oceniania
   Procent Stopień Opis
   90–100% 5 (A) Bardzo dobry
   (świetny wynik)
   80–89% 4 (B) Dobry
   (całkiem dobry wynik)
   70–79% 3 (C) Dostateczny
   (w porządku)
   60–69% 2 (D) Mierny
   (wymaga poprawy)
   0–59% 1 (F) Niedostateczny
   (słaby wynik, wymaga znacznej poprawy)
  Spis treści
 12. Harmonogram zajęć

  1. Terminy zajęć ustalane są po przydzieleniu uczestników do odpowiednich grup.
  2. W przypadku uczestników indywidualnych terminy zajęć ustalane są przed rozpoczęciem zajęć, lub najpóźniej na pierwszym spotkaniu.
  3. Terminy zajęć (dzień, godzina, długość lekcji) są ustalane bezpośrednio między Lektorem a Kursantami. W przypadku stałych zmian oraz długości lekcji informacje te przekazywane są Organizatorowi przed ich wprowadzeniem.
  4. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umawiania się z lekcji na lekcję, jeżeli zarówno Kursant, jak i Lektor wyrażają na to zgodę.
  5. Istnieje możliwość zmiany harmonogramu w trakcie trwania kursu lub szkolenia, przy czym musi ona zostać zaakceptowana przez Uczestnika zajęć indywidualnych lub wszystkich Uczestników zajęć grupowych oraz osobę prowadzącą zajęcia.
  Spis treści
 13. Przerwy w prowadzeniu zajęć

  1. Zajęcia nie odbywają się w następujące dni w roku kalendarzowym (w tym dni wolne od pracy):
   • 1 stycznia — Nowy Rok
   • 6 stycznia — Święto Trzech Króli
   • Niedziela Wielkanocna (święto ruchome)
   • Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome)
   • 1 maja — Międzynarodowe Święto Pracy
   • 2 maja — przerwa międzyświąteczna
   • 3 maja — Święto Narodowe Trzeciego Maja
   • Boże Ciało (święto ruchome)
   • 15 sierpień — Święto Wojska Polskiego
   • 1 listopada — Dzień Wszystkich Świętych
   • 11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości
   • 24 grudzień — Wigilia Bożego Narodzenia
   • 25 grudzień — Boże Narodzenie
   • 26 grudzień — Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
   • 27–30 grudzień — przerwa międzyświąteczna
   • 31 grudzień — Sylwester
  2. Dni wolne od zajęć nie zawsze pokrywają się z dodatkowymi dniami wolnymi w szkołach publicznych ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W przypadku zajęć z dziećmi i młodzieżą należy zgłosić chęć odwołania pojedynczych lub wszystkich zajęć w trakcie ferii zimowych lub przerwy wakacyjnej bezpośrednio osobie prowadzącej zajęcia lub Organizatorowi.
  Spis treści
 14. Przekładanie zajęć (zmiana terminu zajęć)

  1. W przypadku zajęć indywidualnych Kursant ma prawo przełożyć zajęcia na inny termin nie później niż na 24 godziny przed planowym rozpoczęciem zajęć, które chce przełożyć.
  2. W przypadku przełożenia zajęć przez Kursanta na inny termin później niż na 24 godziny przed planowym ich rozpoczęciem, Klient ponosi pełny koszt tych zajęć.
  3. Czas 24 godzin przed planowym rozpoczęciem zajęć nie uwzględnia weekendów (soboty i niedziele) oraz świąt państwowych (dni wolnych od pracy).
  4. Zajęcia mogą być przełożone na wcześniejszy bądź późniejszy termin w obrębie tego samego lub najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.
  5. Zajęcia, które zostały przełożone na inny termin nie mogą być ponownie przełożone lub odwołane. W przeciwnym razie zajęcia te przepadają, a Klient ponosi ich pełny koszt.
  Spis treści
 15. Odwoływanie zajęć przez Kursantów lub Zamawiającego

  1. Kursant/Klient ma prawo odwołać zajęcia najpóźniej 24 godziny przed planowym rozpoczęciem zajęć, informując o tym Lektora drogą mailową lub wysyłając wiadomość SMS. Kursant może również odwołać przyszłe zajęcia, informując o tym Lektora bezpośrednio na zajęciach, o ile odwoływane zajęcia nie zaczynają się w ciągu kolejnych 24 godzin.
  2. W przypadku, gdy Kursant odwołuje zajęcia później niż na 24 godziny przed planowym rozpoczęciem zajęć, Klient ponosi pełny koszt tych zajęć.
  3. Czas 24 godzin przed planowym rozpoczęciem zajęć nie uwzględnia weekendów (soboty i niedziele) oraz świąt państwowych (dni wolnych od pracy), na przykład poniedziałkowe zajęcia o godzinie 10:00 rano należy odwołać najpóźniej w piątek do godziny 10:00 rano.
  4. Kursant/Klient ma możliwość odwołania zajęć zgodnie z limitami podanymi poniżej w zależności od regularności zajęć, jaka odbywa się w tygodniu lub miesiącu:
   1. 1 lekcja w tygodniu (4–5 lekcji w miesiącu) — Uczestnik może odwołać tylko 1 lekcję w miesiącu;
   2. 2 lekcje w tygodniu (8–10 lekcji w miesiącu) — Uczestnik może odwołać maksymalnie 2 lekcje w miesiącu;
   3. 3 lekcje w tygodniu (12–15 lekcji w miesiącu) — Uczestnik może odwołać maksymalnie 3 lekcje w miesiącu;
   4. 4 lekcje w tygodniu (16–19 lekcji w miesiącu) — Uczestnik może odwołać maksymalnie 4 lekcje w miesiącu;
   5. 5 lekcji w tygodniu (ok. 20 lekcji w miesiącu) — Uczestnik może odwołać maksymalnie 5 lekcji w miesiącu.
  5. Lekcje odwołane poza limitami podanymi w punkcie 4, nie podlegają możliwości odrobienia i przepadają.
  6. Wszystkie lekcje odwołane w ramach limitów podanymi w punkcie 4, powinny zostać odrobione (patrz: Odrabianie zajęć).
  Spis treści
 16. Odwoływanie zajęć przez prowadzącego zajęcia

  1. Lektor zobowiązuje się powiadomić drogą mailową lub poprzez wysłanie wiadomości SMS do Kursantów o planowanej nieobecności na zajęciach lub odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu poprzedzającym te zajęcia.
  2. Lektor może odrobić zajęcia przypadające na czas jego nieobecności w innym terminie ustalonym z Kursantem/Kursantami.
  3. Jeżeli Lektor odwoła zajęcia nieterminowo lub w ogóle nie poinformuje o odwołaniu zajęć, zobowiązany jest do ich odrobienia w innym terminie oraz bezpłatnego przeprowadzenia dodatkowych zajęć.
  Spis treści
 17. Odrabianie zajęć

  1. Kursant powinien odrobić wcześniej odwołane zajęcia, umawiając się na dodatkowy termin z Lektorem.
  2. Odwołane lekcje powinny zostać odrobione w obrębie tego samego lub najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.
  3. Odrabianie zajęć może również odbyć się poprzez przedłużanie kilku kolejnych wyznaczonych lekcji o odpowiednią liczbę minut.
  4. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć odwołanych w ramach limitów podanych § 15 pkt 4 (patrz: Odwoływanie zajęć przez Kursantów lub Zamawiającego), zajęcia te są przenoszone na poczet kolejnego miesiąca, po którym skończył się czas na ich odrobienie.
  Spis treści
 18. Spóźnienia

  1. W przypadku spóźnienia Kursanta/Kursantów czas zajęć nie wydłuża się.
  2. Czas spóźnienia Kursanta/Kursantów nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie.
  3. Jeżeli Lektor nie zastanie Kursanta/Kursantów o umówionej godzinie w miejscu, w którym odbywają się zajęcia, w ciągu 20 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną i Klient ponosi jej koszt. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Kursant/Kursanci poinformują Lektora o swoim spóźnieniu i poproszą o późniejsze rozpoczęcie lekcji. Późniejsze rozpoczęcie lekcji nie oznacza jednak jej przedłużenia. Zajęcia kończą się o ustalonej wcześniej porze.
  4. W przypadku spóźnień Lektora, prowadzący zajęcia powinien nadrobić czas swojego spóźnienia dodając czas spóźnienia do tej lekcji lub odrobić ten czas na kolejnych zajęciach.
  5. W karcie zajęć wprowadzana jest informacja o spóźnieniu Lektora w postaci minut, np. jeżeli Lektor spóźnił się 10 minut, wpisuje się: „-10 min”. Po odrobieniu tych minut, wprowadza się informację: „+10 min”.
  Spis treści
 19. Frekwencja oraz statusy zajęć

  1. Na początku każdej lekcji sprawdzana jest lista obecności.
  2. W przypadku zajęć, które się nie odbyły zostaje umieszczona informacja w karcie zajęć lub na liście obecności:
   1. S-cancelled (SC) (student-cancelled lesson) — zajęcia odwołane przez Kursanta/Kursantów powyżej 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć (zajęcia niepłatne);
   2. Late cancellation (LC) — zajęcia odwołane przez Kursanta/Kursantów poniżej 24 godzin przed planowaną lekcją (zajęcia płatne);
   3. Absent (A) — Kursant/Kursanci nie przyszli na zajęcia (zajęcia płatne);
   4. T-cancelled (TC) (teacher-cancelled lesson) — zajęcia odwołane przez Lektora (zajęcia niepłatne).
  3. W przypadku zajęć przełożonych lub odrabianych, na liście obecności umieszczana jest odpowiednia informacja o statusie:
   1. rescheduled (rescheduled lesson) — terminowo przełożona lekcja na inny termin uzgodniony z prowadzącym zajęcia;
   2. new date — nowy termin wcześniej przełożonych zajęć;
   3. makeup (makeup lesson) — odrabianie wcześniej odwołanych zajęć (dodatkowy termin).
  4. Jeżeli lekcja trwała dłużej niż zakładano, w statusie lekcji wprowadza się informację w postaci minut, o które dana lekcja była wydłużona. Lektor może zatem skrócić którąś z przyszłych lekcji o tę liczbę minut.
  5. W przypadku zajęć wypadających w dni wolne od pracy, na liście obecności umieszczana jest odpowiednia informacja o statusie:
   1. holiday (cancelled) — lekcja odwołana ze względu na przypadające święto;
   2. break (cancelled) — lekcja odwoła ze względu na przerwę międzyświąteczną lub przerwy w roku szkolnym (zimowa przerwa świąteczna, ferie zimowe, wakacje).
  6. W przypadku dodatkowych lekcji, które odbywają się poza regularnym planem zajęć umieszczana jest odpowiednia informacja o statusie:
   1. extra lesson — dodatkowo zamówiona lekcja (poza regularnie odbywającymi się zajęciami);
   2. free lesson — dodatkowa darmowa lekcja.
  Spis treści
 20. Rozliczenia finansowe i płatności

  1. Organizator rozlicza się z Klientem na podstawie Cennika, który jest załącznikiem do umowy.
  2. Sposób rozliczenia odbywa się w zależności od rodzaju umowy i zajęć:
   1. zajęcia prywatne (stacjonarne) — płatność z góry lub z dołu;
   2. zajęcia prywatne (online) — płatność z góry;
   3. zajęcia/szkolenia firmowe (stacjonarne lub online) — płatność z góry lub z dołu.
  3. W przypadku płatności za usługi z góry, Organizator wystawia fakturę na początku danego okresu rozliczeniowego, w którym odbywają się zajęcia lub w dniu, w którym odbyła się pierwsza lekcja.
  4. W przypadku płatności za usługi z dołu, Organizator wystawia fakturę na koniec danego okresu rozliczeniowego, w którym odbywały się zajęcia.
  5. Faktura wraz z rozliczeniem jest wysyłana drogą mailową w ciągu dwóch dni roboczych od jej wystawienia.
  6. Klient/Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za świadczone przez Organizatora usługi na wskazany na fakturze rachunek bankowy. Numer rachunku bankowego znajduje się również w umowie oraz w niniejszym regulaminie.
  7. Termin płatności uzależniony jest od formy rozliczenia:
   1. płatność z góry — maksymalnie do 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że umowa stanowi inaczej;
   2. płatność z dołu — maksymalnie do 7 dni od daty wystawienia faktury, chyba że umowa stanowi inaczej.
  Spis treści
 21. Rezygnacja z zajęć / Rozwiązywanie umowy

  1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  2. W przypadku zajęć indywidualnych (prywatnych), Zamawiający może rozwiązać umowę w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego.
  3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego/Kursanta, Szkoła zwróci mu wpłacone z góry opłaty za kurs po potrąceniu opłat za zajęcia, które odbyły się do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Koszt przeprowadzonego kursu potrącony będzie w kwocie obliczonej jako iloczyn przeprowadzonych jednostkowych zajęć oraz opłaty za jednostkowe zajęcia.
  4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego/Kursanta, Zamawiający/Kursant ma obowiązek uregulować płatności za wykorzystaną część kursu oraz za zajęcia przypadające do momentu skutecznego rozwiązania umowy.
  Spis treści
 22. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

  1. Zamawiający będący konsumentem zawierający umowę w sposób zdalny, poza siedzibą Wykonawcy, ma prawo do odstąpienia od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Po upływie tego terminu Zamawiający traci prawo do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik nr 5 do umowy oraz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, należy wysłać na dane kontaktowe Wykonawcy znajdujące się na umowie lub na formularzu odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy konsumenta, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu wiadomości potwierdzającej otrzymanie przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.
  3. Wykonawca informuje, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 — dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), w szczególności umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  4. Przez usługi, o których mowa w punkcie 3 rozumie się przeprowadzenie jednostki lub jednostek lekcyjnych (zajęcia/szkolenie) odbywających się w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, na rozpoczęcie/odbycie się których Zamawiający/Klient będący konsumentem wyraził zgodę.
  5. Zamawiający będący Konsumentem, który odstępuje od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi, tj. przeprowadzeniem pierwszej jednostki lekcyjnej (zajęć), zgodnie z Regulaminem, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od umowy (częściowe wykonanie usługi przez Wykonawcę). Do tych świadczeń zalicza się zakup zestawu kursowego i aktywację kodu lub kodów umożliwiających konsumentowi dostęp do materiałów dydaktycznych. Konsument informowany jest o cenie zestawu kursowego przed jego zakupem/aktywowaniem.
  Spis treści
 23. Raporty z nauczania / Sprawozdania

  1. Sprawozdanie wystawiane jest indywidualnie dla każdego Uczestnika i zawiera następujące informacje:
   1. datę sporządzenia raportu;
   2. datę rozpoczęcia nauki oraz poziom uczestnika w dniu przystąpienia do nauki;
   3. wyniki ostatniego testu poziomującego;
   4. informację o obecnie realizowanym kursie i jego poziomie;
   5. frekwencję uczestnika oraz grupy do której jest przypisany;
   6. średnie wyniki z testów uczestnika oraz grupy;
   7. ogólną ocenę umiejętności językowych (w zależności od realizowanego kursu/szkolenia);
   8. ocenę pracy własnej;
   9. komentarz nauczyciela (opcjonalnie).
  2. Sprawozdanie podsumowujące frekwencję oraz wyniki Uczestników kursu/szkolenia wystawiane jest na koniec każdego etapu nauczania lub na prośbę Zamawiającego lub Kursanta.
  3. Raport z nauczania wystawiany jest przez Organizatora w formie elektronicznej (dokument pdf) i wysyłany na adres e-mail Zamawiającego lub Kursanta.
  4. Sprawozdania wystawiane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania prośby o ich wystawienie.
  5. Informacje podane w raporcie/sprawozdaniu dostępne są również na bieżąco na stronie internetowej Organizatora po zalogowaniu się do swojego konta.
  Spis treści
 24. Zaświadczenia o uczestnictwie w kursie lub szkoleniu / Certyfikaty

  1. Na prośbę Zamawiającego lub Kursanta Organizator może wystawić następujące dokumenty:
   1. zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w danym kursie oraz stan jego realizacji;
   2. zaświadczenie/certyfikat potwierdzający ukończenie danego kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego.
  2. Zaświadczenia/certyfikaty wystawiane są przez Organizatora w formie elektronicznej (dokument pdf) i wysyłane na adres e-mail Zamawiającego lub Kursanta.
  3. Zaświadczenia/certyfikaty wystawiane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania prośby o ich wystawienie.
  Spis treści
 25. Zmiany Regulaminu

  1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
  2. Wszelkie zmiany dokonane w Regulaminie są podawane do wiadomości Klientów/Kursantów na co najmniej 14 dni przed ich zastosowaniem poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Organizatora oraz w wiadomości email przesłanej do Klientów/Kursantów.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu w sposób wpływający na prawa i obowiązki Klienta/Kursantów każdemu Klientowi/Kursantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Organizatorem w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie. W przypadku odstąpienia umowa ustaje z dniem złożenia Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu.
  4. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora pod adresem: langhub.eu/legal/terms-and-conditions.
  Spis treści
 26. Wymagania sprzętowe i systemowe do realizacji zajęć online

  1. Aby wziąć udział w zajęciach przez Internet (zajęcia online), Uczestnik powinien posiadać:
   1. komputer, tablet lub telefon z dużym ekranem z wbudowanym mikrofonem i głośnikami (ewentualnie słuchawki z mikrofonem);
   2. dostęp do internetu (optymalnie łącze szerokopasmowe);
   3. zainstalowane oprogramowanie do połączeń internetowych (optymalnie najnowsza wersja);
   4. zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych, np. Chrome, Mozilla Firefox, Safari (optymalnie najnowszą wersję);
   5. zainstalowany program do odczytu dokumentów pdf, np. Adobe Acrobat Reader (dostępny do pobrania pod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader).
   6. zainstalowany program do odczytu dokumentów tekstowych, np. Microsoft Word, Pages (darmowa aplikacja na iOS/iPadOS i macOS), lub OpenOffice (darmowa aplikacja dostępna pod adresem: www.openoffice.org/download).
  2. Szczegółowe informacje odnośnie wymagań technicznych dostępne są na koncie Kursanta.
  Spis treści
 27. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne

  1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Kursanta (np. awaria komputera, internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym terminie należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia telefonicznie lub drogą mailową z innego urządzenia. Organizator lub Lektor w miarę możliwości podejmie probę przeprowadzenia zajęć za pomocą innych metod.
  2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia lekcji wynikających z problemów technicznych leżących po stronie Kursanta/Kursantów, Klient ponosi pełen koszt tych zajęć.
  3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora, Uczestnikowi/Uczestnikom przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia tej lekcji w innym terminie.
  Spis treści
 28. Reklamacje

  1. Kursantowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu/szkolenia lub niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonej usługi.
  2. Reklamację można wysłać drogą mailową na adres info@langhub.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Organizatora.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko uczestnika/uczestników lub nazwę firmy;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. nazwa kursu/szkolenia;
   4. imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia;
   5. uzasadnienie reklamacji — opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia, a odpowiedź zostanie przesłana na e-mail nadawcy.
  5. Reklamacje można składać najpóźniej do 60 dni od daty zakończenia zajęć.
  Spis treści
 29. Kontakt

  1. Dane kontaktowe Organizatora znajdują się w niniejszym regulaminie oraz na stronie internetowej: https://langhub.eu/contact.
  2. Kanałami informacyjnymi pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym/Kursantami są:
   1. e-mail — info@langhub.eu;
   2. sms — tel. +48 512 260 939;
   3. telefon — tel. +48 512 260 939;
   4. formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora — https://langhub.eu/contact/form.
  3. Kursanci otrzymują dane kontaktowe Lektora/Nauczyciela przed rozpoczęciem nauki oraz mogą je znaleźć po zalogowaniu się do swojego konta na stronie internetowej Organizatora.
  Spis treści
 30. Dane osobowe

  1. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na kurs oraz realizacji szkolenia.
  2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Organizatora pod adresem: https://langhub.eu/legal/privacy (Polityka prywatności).
  Spis treści
 31. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy.
  2. Strony potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania.
  3. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymaga się, aby potwierdzenie zaakceptowania regulaminu zostało dokonane przez rodzica lub prawnego opiekuna Ucznia.
  4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Spis treściIcons made by Freepik from www.flaticon.com

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te używane są głównie w celach statystycznych oraz reklamowych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

Polityka plików cookies Rozumiem
north